Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Etiopie. Nabídka zájezdù a dovolených do jedné z nejkrásnìj¹ích zemí svìta.

Vítáme vás na stránce o jedné z nejkrásnìj¹ích zemí svìta, na stránkách o zemi jménem Etiopie.

Dlouhá léta stála tato podivuhodná zemì mimo hledáèky zájmu turistù a díky tomu si z pohledu cestovatelù uchovala svoji pùvodní tváø. Globalizace ale dospìla i sem a tato zemì teï prochází neuvìøitelným vývojem.

Etiopie je kolébkou lidstva. To zde se na¹ly nejstar¹í kosterní pozùstatky pøedchùdce èlovìka, dámy Lucy.

To Etiopie byla teprve tøetí zemí svìta, která pøijala køes»anství jako své státní nábo¾enství.

Ov¹em nejen "èerné køes»anství" a jejich obdivuhodné, do skály vytesané chrámy v Axumu a Lalibele, které jsou èasto pøirovnávány k osmému divu svìta, jsou pouze to, co sem láká náv¹tìvníky.

V protikladu s civilizací jsou to toti¾ i zbytky pøírodních národù nacházejících se podél ji¾ní hranice, kteøí dosud je¹tì ¾ijí své pradávné ¾ivoty podle pradávných zvyklostí. Desítky fascinujících kmenù s desítkami jazykù a s pro nás tak neuvìøitelnými slavnostmi a tøeba i tìlesným zdobením.

Etiopie, døíve tajemný drahokam skrytý pøed na¹í civilizací, se dnes otevírá a ukazuje neuvìøitelné krásy. Krásy místních obyvatel i neskuteèné pøírodní krásy od nejhlub¹í prolákliny Danakil rdousící témìø ka¾dý ¾ivot, pøes velkolepé a dechberoucí Rift Valley, které je mo¾né bì¾ným zrakem spatøit z vesmíru, a¾ po nejkrásnìj¹í hory Afriky - Simien Mountains - se ètvrtou nejvy¹¹í horou tohoto kontinentu.

Tento web chce být prùvodcem po této ú¾asné zemi. Prùvodce Vám bude dìlat pan Radek Burda, fotograf a cestovatel, nositel nìkolika fotografických cen, pro kterého se Etiopie stala zemí jeho srdce. Proètìte si, prosíme, tento  web velmi pozornì. Proto¾e sami budete pøekvapeni, co v¹e mù¾e jedna jediná zemì skrývat. Pardon: nabízet.

A pokud se snad necháte zlákat k náv¹tìvì do této zemì, nechte se i nalákat na cestování po této zemi spolu s tímto èlovìkem.

®e nevíte, co tyto FotoVandry s panem Radkem Burdou jsou? Je to jednoduché. Nejsou dovolenou ani pasivním odpoèinkem. Neèekejte s ním pøepychové hotely, bìloskvoucí plá¾e a míchané nápoje v baru u bazénu.

Tyto FotoVandry jsou - tentokrát urèitì - pøíjemné výlety s pøíjemnými lidmi. Jsou atraktivními cestami pod povrchy. Pod kù¾i Etiopie, pod kù¾i lidí, které budeme potkávat. Tyto zájezdy jsou víc, ne¾ jen víkendový skok turisty na plá¾.

A hlavnì FotoVandry s panem Radkem Burdou jsou cestami za svìtlem a za krásnými fotkami. Jsou poøádány proto, abychom se spoleènì zdokonalili v práci s fo»ákem a dìlali fotky, jejich¾ hodnota trvá nejen pro nás. FotoVandr není ¹kola, FotoVandr je diskuse a spoleèný zájem jít nahoru.

A nebojte se slova vandrování. Tyto FotoVandry po Etiopii jsou cestami pro dospìlé. Jsou poøádány v rozumném komfortu a s pøíjemným servisem, který v této zemi je nad oèekávání dobrý. Máme sebou øidièe a mikrobus, spíme vìt¹inou v hotelích, jejich¾ kvalita pøekvapí. Jedeme si to u¾ít, ne se ztrhat.

Tyto vandry jsou pro ka¾dého. Není potøeba se bát, ¾e neumíte fotit. Naopak: chceme, abyste na¹li v diskusi s ostatními a v porovnávání svých prací s pracemi ostatních hlub¹í zájem o fotografování. Pak sami uvidíte, ¾e to najednou jde samo.

Vítáme vás na na¹ich cestách a díky, ¾e i vy chcete jít cestou poznávání krajin a lidí zevnitø a zblízka. Je to stra¹nì krásný dar a sami zjistíte, jak je ú¾asné ty dary pøijímat.


Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta