Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Proè s námi

Slovo fotografa a zakladatele spoleènosti FotoVandr.cz

Radka Burdy, èlena Èeské federace fotografického umìní

Dobrý den.

Ka¾dý rok si ka¾dý z nás poøádá své výpravy èi dovolené. A vìt¹ina z nás pøi nich zachytává své zá¾itky prostøednictvím fotografií. Víme, ¾e nejsme ¹pièkoví profesionální fotografové. Dokonce spí¹e naopak. Pro vìt¹inu z nás je to „jen” koníèek a radost. Jen¾e právì proto máme proti profesionálùm svoji neuvìøitelnou výhodu: nejsme nejen podøízeni výbìru tématu, ale ani diktátu jak fotit. Na¹í výhodou je naprostá svoboda. Svoboda nafotit co chceme, svoboda jak chceme. Díky tomu jsou na¹e oèi bystøej¹í ne¾ oèi starých li¹ákù.

Ne ka¾dý z nás podniká fotoexpedice. Pøesto na svých cestách pou¾íváme fotoaparát jako svùj nejintimnìj¹í deníèek zaznamenávající místa, kudy jsme pro¹li, na¹e nejbli¾¹í, ale i na¹e pocity. A chceme a tou¾íme se podìlit o svùj deníèek i s ostatními. Pøenést a sdìlit své – do papíru vtisknuté – pocity a zá¾itky také ostatním. Najednou zji¹»ujeme, ¾e na¹e fotografie musí být víc ne¾ jen fotografiemi pro nás. ®e musí v sobì nést i emoce a umìt je pøedat ostatním. Proto si øíkáme, co je¹tì je potøeba, aby „to” v tìch fotografiích bylo. Nìkdy nám chybí jen lep¹í práce se snímkem: tøeba vìt¹í ostrost fotky nebo detail tváøe, kterou ru¹í okolí a kterou by staèilo jen trochu oøíznout. Jen¾e my nevíme, jak na to. Av¹ak vìt¹inou by nám staèilo jen nebýt do hor pøivezeni v pravém poledni, kdy slunce stojí nad hlavou a vypaluje barvy do èerné. Prostì pøijet a¾ v tom nádherném, mìkkém, podveèerním svìtle, které kouzlí nezapomenutelné krajiny.

Fotografie je trocha umìní a kupa øemesla. A pro fotografie z cest to platí obzvlá¹tì. Dobrá fotografie z cest je hlavnì èekáním – tøeba nekoneèným – na správné svìtlo a posléze dobøe upraveným záznamem do závìreèného tvaru. V¹echny vìci je mo¾né a nepøíli¹ slo¾ité se nauèit. Výborné fotografie umí vykouzlit i nejobyèejnìj¹í kompakt, kdy¾ víte jak fotit. Opravdu mnohdy staèí jen malièko. Právì z tìchto dùvodù jsme se rozhodli uspoøádat ve spolupráci s americkou organizací PhotoMound.com nìkolik fotoexpedicí – výprav, které jsou podøízeny cestování za svìtlem. Cestování za neobyèejnými fotkami. Výukové výpravy jak a kde takovéto fotografie poøizovat. Fotoexpedice, kde si hned na místì budete moci vyzkou¹et nabyté zku¹enosti. Jsem bytostný nepøítel kursù se ¹kolitelem, který na tabuli vysvìtluje a pouèuje. Jsem nepøítel uèeben, kde po dvou hodinách ¹mahem vznikne 100 fotografù. Prostì tomu nevìøím. Fotografování je øemeslo, diskuse, vzájemné obohacování a dlouhá cesta pokusù. Z toho dùvodu mám rád malé party, v nich¾ je sly¹et ka¾dý hlas. Chci vás vzít v na¹ich fotoexpedicích rovnou do boje. Vím, ¾e cestování v miniskupinkách je dra¾¹í ne¾ cesty velkokapacitními autobusy. Jen¾e jen takováto malá parta se mù¾e dohodnout a zùstat v soutìsce na úchvatný západ slunce a poøídit zábìry, které zùstanou. A jen takováto malá skupinka si mù¾e veèer navzájem okomentovat své vzniklé fotografie.

Oè tu tedy bì¾í? Poøádáme fotocesty jako cesty minibusem v skupince 5-8 lidí s jedním èlenem Èeské federace fotografického umìní. On je tím, který má za úkol vám vysvìtlit v¹echny ty zásady, které v kursech za tisíce uèí. Zásady kompozice, zásady expozice, zásady práce se svìtlem a stovky dal¹ích zásad. To on vám vysvìtlí, jak své snímky posléze upravovat v poèítaèi v programu Zoner Photo Studio, jak k snímkùm pøidávat rámeèky, oøezávat je a dal¹í triky. Jen¾e to je jen jedna èást. Jeho hlavním úkolem je usmìròovat a posunovat va¹e vlastní focení. Proto¾e pravými tvùrci fotoexpedice jste vy. To vy budete vést nekoneèné diskuse pøi veèerním promítání svého denního díla, to vy mù¾ete mìnit program podle sluníèka, mlhy a de¹tì. Úèelem tìchto výprav je toti¾ zejména tvoøit dobré fotografie. Takové, které si pøivezete domù a budou jim rozumìt i ti, kteøí s vámi nebyli. I proto jako dárek dostanete dvanáctimìsíèní kalendáø slo¾ený z va¹ich fotek a program pro úpravu fotografií Zoner Photo Studio.

Proto jsme na¹e fotoexpedice pro vás pøipravili. Jsou urèeny tìm, kteøí ve fotografování chtìjí vý¹, jako i tìm, kteøí jezdí „za fotkami”, a tak jsou pro nì bì¾né zájezdy tìsné.

Nezvazn objednvka fotozjezdu

Jméno:
Email:
Poèet osob:
Termín:
Poznámka:
Potvrzovací kód:
Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta