Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Kam kráèí¹, èeská fotografie?

Czech Press Photo, vrcholná soutì¾ èeského a slovenského foto¾urnalismu, letos oslavila kulaté výroèí. Bylo jí sladkých patnáct let. Od 17. listopadu si èeská veøejnost mù¾e prohlédnout vítìzné práce tohoto roèníku na Staromìstské radnici v Praze. Jaký byl tedy uplynulý rok v èeské novináøské fotografii? Hluboce provinèní.

Èeská fotografie jako by stále procházela po chodníècích 20. století a úplnì pominula vývoj, který urazila fotografie svìtová. A navíc jako by si stále zastydle libovala v tom na¹em èeském pupku svìta, zatímco kolem se ¾ene moderní výraz fotografie a moderní témata. Pøejme jí tedy do dal¹ích patnáctin, aby zase nabrala dech. A, jako tomu bylo mnohdy døíve, aby se znovu pokusila pøinést originální témata a nové pohledy.


ÚZKÉ ÈESKÉ POJETÍ
Pøehlídka Czech Press Photo, jako¾to výbìr tìch nejlep¹ích prací v jednom roce, je specifická. Je to výbìr toho nejlep¹ího nikoli ze v¹ech druhù fotografie, jak ji dnes známe, ale jen z tìch, které se popisují slovem „novináøská“. Jedná se tedy pøevá¾nì o obrázky, které najdou uplatnìní v èasopisech èi novinách, i kdy¾ hranice, které je oddìlují od jiných druhù fotografie, nejsou a¾ tolik zøetelné. A tak tu tedy z principu vìci nelze spatøit práce takových svìtovì oceòovaných tvùrcù, jako jsou napøíklad Tereza Vlèková, Veronika Bromová nebo tøeba ©tìpán Grygar, kterým prostì slu¹í výstavní plochy galerií a navíc pracují s manipulacemi, co¾ je pøímo proti smyslu pravidel Czech Press Photo. V plochém slova smyslu je novináøská fotografie taková, která nezkreslenì zaznamenává denní události a zprostøedkovává pohled na to, co se nìkde stalo. Zdùraznìme ale, ¾e opravdu a jen v plochém slova smyslu, nebo» dne¹ní svìtová fotografie ji¾ urazila obrovský kus cesty – pøedchozí vymezení je jí dávno tìsné a mo¾ná, ¾e ve svých nejlep¹ích dílech tuto definici dokonce zcela zavrhla. Ano, úkolem novináøské fotografie je stále informovat a obrazovì pokrývat jednotlivá dìní. Ale to je údìl denní novinaøiny. To nejlep¹í, co by mìlo být vidìt na Czech Press Photo, by pøece jen mìlo mít nìco navíc. Proto¾e ve svých ¹pièkových snímcích dnes ¾urnalistická fotografie nedává prosté obrazy událostí, ale zanechává v divákovi hlavnì názor na svìt a svou podstatou zprostøedkovává zásadní a hluboké emoce. Moderní fotografie se svým pojetím stále víc a víc blí¾í výtvarnému umìní a dotýká se ho.


PØÍBÌH, NÁZOR, VIZUALITA
Prosté záznamy skuteènosti jsou stará vesta a v ka¾dé dne¹ní mezinárodní soutì¾i jsou zamìnìny fotografickým pøíbìhem, koncepcí, názorem a fantastickou vizualitou. Stará fotografie, která nám øíká, kde a co a jak dùle¾ité bylo být na místì jako první, je pryè a je nahrazena konceptem, jen¾ se tvoøí je¹tì pøed prvním stiskem spou¹ti fotoaparátu. Vítìzná fotografie nejdùle¾itìj¹í novináøské soutì¾e World Press Photo je na první pohled obyèejná. Je to policista se zbraní v jakémsi domì. Av¹ak kdy¾ si tuto fotku zasadíte do kontextu, objevíte neskuteèné valéry interpretací, které tento na první pohled banální snímek vystøelují do vý¹in. V soutì¾i Prix Pictet vítìzí fantastická série obrazù Nadava Kandera poøízených podél øeky Yangtze, která neskuteènì hlubokým a novým vizuálním jazykem opro¹tìným od doèasností pøedvádí neuvìøitelnou promìnu Èíny, ji¾ si pro¹la za posledních dvacet let. Ka¾dý den, s ka¾dou novou soutì¾í se objevují noví, talentovaní fotografové jako napøíklad mladá, osmnáctiletá (!) holandská reportérka Bieke Depoorter, která si prostì jen zaznamenala svoji cestu po transsibiøské magistrále, a pøesto dokázala pøivézt silný pøíbìh o souèasné ruské spoleènosti, a porazit tak staré harcovníky novináøské fotografie, kterým vyfoukla cenu Magnum Expression Award. Nikde tady v¹ak není po èeských reportérech ani vidu ani slechu.

HEZKÁ KOMPOZICE, HEZKÉ BARVY
Výstava Czech Press Photo se ve svém jubilejním roèníku za¹títila vìtou W. E. Smitha: „Chtìl bych, aby moje fotografie byly nìèím víc, ne¾ zachycením holých faktù, chtìl bych, aby zachycovaly vnitøní smysl.“ Té vìtì tleskáme, ale bohu¾el byla u vítìzných sérií zhusta jen prázdnou proklamací. Více ne¾ odvá¾ných a nových, vizuálnì silných dìl s výpovìdí je v tomto roèníku sérií prvoplánovì popisných. Anebo alespoò na první pohled zastiòují ostatní práce. Podíváme-li se na leto¹ní roèník z nadhledu, vidíme místo fotografií a jejich zápasu o nové vyjádøení vlastnì jen politický kaleidoskop.
Pøedstavte si nìjakou leto¹ní dùle¾itou událost – a hle, vzápìtí najdete její fotografický odraz na Czech Press Photo. A tak tam prostì nemù¾e chybìt náv¹tìva Baracka Obamy, pøíjezd pape¾e, házení vajec na Paroubka èi jarní povodnì nebo sraz neonacistù. Snad nejflagrantnìj¹ím pøíkladem tohoto vyplòování køí¾ovky dùle¾itých èeských událostí je obraz popálené holèièky z Vítkova, který „pohnul národem“. Je a¾ s podivem, ¾e mezinárodní porota, která nemá bytostnou znalost místních pøíbìhù – ostatnì, zkuste si napøíklad cviènì vyjmenovat tøi ètyøi události lokální politické scény v Maïarsku – po tìchto „typicky èeských pøíbìzích“ neomylnì sáhla. Jistì, nejsou to vìt¹inou ¹patné snímky, ale jsou to bohu¾el vìt¹inou jen snímky „hezké“. Takové, které se v daném pøípadì sna¾í o „hezkou“ kompozici a „hezké“ barvy, ale neøíkají víc, nemají svùj vlastní pøíbìh nebo pøesah, který je zaøazuje k velkým fotografickým dílùm. Snad nejhor¹ím pøíkladem takto plytkého fotoseriálu jsou snímky pape¾e Benedikta XVI. vystøílené dávkami z kulometu z jednoho místa kdesi nahoøe a pomocí teleobjektivu, bez jakékoli invence, bez jakéhokoli hlub¹ího smyslu. Vznikly náhodnì díky tomu, ¾e prostì pøijel otec Benedikt, bylo nutné informovat – a tím to konèí. Je jisté, ¾e házení vajec na Paroubka je obrazovì efektní akce, ale upøímnì: bude si to nìkdo pøí¹tí rok je¹tì pamatovat? Ostatnì, èeský národ hned po udìlení Nobelovy ceny a vítìzné fotce na Czech Press Photo pøikvaèil s anekdotou: Víte, kdo v sobotu vyhraje Miss ÈR? Pøece Obama.

ZÍVÁNÍ U VÍTÌZE
Vítìznou fotografií Czech Press Photo se stal snímek Obamy a Masaryka proti sobì. Podle vyjádøení poroty se tak stalo proto, ¾e ji „tato fotografie zaujala svojí pøekvapivou a neobvyklou kompozicí zachycující událost jak národního, tak mezinárodního významu. Symbolizuje setkání mezi nadìjemi minulosti – prezidentem Masarykem – a pøekotnými zmìnami souèasnosti – zvolením prvního amerického prezidenta èerno¹ského pùvodu. Je vyjádøením nové nadìje pro souèasný svìt.“ Je dobré si právì tohoto vysvìtlení pov¹imnout. V tom výroku je toti¾ ukryto v¹echno. Budeme-li èíst pozornì, zjistíme, ¾e je v nìm zakódováno právì a nepøiznanì to, ¾e tento snímek nemá – na rozdíl od zmínìného vítìzného snímku World Press Photo – ¾ádný pøíbìh. Není to ¾ádný obecný stav, situace, názor. Jsou to jen novináøské symboly. Fanglièky navì¹ené na náhodnou situaci tak, aby to bylo „správnì“, av¹ak nikoli proto, ¾e se tím autor sna¾í nìco øíci. Je to ctihodný politický snímek pána s jeho psem u krbu, dùstojný vítìz, u kterého se bude zívat.

NADÌJE TU JE
Pøesto situace není tragická. Na¹tìstí lze mezi sériemi najít i obrazy, které se sna¾í potýkat s moderním výrazem fotografie. Soubor Zatorskeho psù vznikl døív, ne¾ byl zachycen fotoaparátem. Je konceptem s melodickou linkou, kde má ka¾dý obraz svoje místo a je pevnì svázán s ostatními obrazy.
Jsou tu výbornì podané portréty seniorských sportovcù autorky Luká¹ové, které mo¾ná právì proto, aby nebyly èesky pepíkovské, musely vzniknout v Americe. Je to ale i napøíklad soubor Náv¹tìvníkù od Jana Cágy, který je pøesvìdèivou a zábavnou sondou a jen¾ zøejmì na¹tìstí nevznikl jako odpolední výstøely na seøadi¹ti pøed sochou Masaryka. Snad nejvìt¹ím pøekvapením je ale soubor mladé fotografky Venduly Knopové, který se zbyteènì krèí kdesi mezi posledními ocenìnými, a pøitom právì tento její soubor, tato konceptuální fotografie polských dìlníkù, ji¾ Vendula pøedlo¾ila, je tvorbou, která je dnes nej¾ádanìj¹í. Mo¾ná trochu intelektuálskou, mo¾ná pro èeské lidové publikum a¾ pøíli¹ výtvarnou, ale pøesto bytostnì moderní. A vlastnì ani s politickou fotkou to není úplnì zlé. Dlouhodobá práce reportéra Michala Èí¾ka pøinesla velmi neotøelé, originální, zábavné a civilní portréty prezidenta Klause.

Snad jsou právì tato díla krví, která okyslièí pøí¹tí roèníky.

Anebo jim dá alespoò nové podnìty. A to nejen fotografické, ale i pro porotu.

vy¹lo v MF Plus è. 48 / 2009


Foto popis| Al¾bìta Jungrová, PPF Media, cena UNHCR: Barmský nelegální uprchlický tábor v Kutupalongu. Bangladé¹, 2009
Foto popis| Jan Zatorsky, Lidové noviny, Reportá¾ – první cena Czech Press Photo 2009: Pochoutka. Na Celebesu je pojídání psù bì¾nou zále¾itostí. Indonésie, listopad 2008
Foto popis| (shora dolù) Joe Klamar, APF, Reportá¾ – èestné uznání: Uprchlický tábor a vyplenìná krajina okupovaná Tamilskými tygry. Srí Lanka, 23. 5. 2009 Roman Vondrou¹, ÈTK, Umìní – druhá cena: Fragmenty, metropole. Praha, kvìten a¾ záøí 2009 Jan Zatorsky, Týden, Instinkt, Umìní – tøetí cena: Høbitov zvíøecích miláèkù. Únor a¾ èerven 2009 Michal Èí¾ek, APF, Aktualita – èestné uznání: Demonstrace ultrapravicových radikálù. Litvínov, 17. 11. 2008
Foto autor| FOTO: CZECH PRESS PHOTO 2009 (7)

Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta