Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Etiopie a Simienky, aneb putování nejkrásnìj¹ími horami Afriky

Cílem zájezdu je se procházet po støe¹e Afrického rohu, po nádherných Simien Mountains. Trasa je organizována tak, abyste vidìli ty nejkrásnìj¹í pohledy na tyto hory. Pøesto vám vybude i pár dnù a bìhem nich poznáte starou a silnou køes»anskou kulturu, kterou nám Etiopie nabízí. Pøipravte se na vrcholky v nadmoøské vý¹ce 4.000 m a slibujeme vám, ¾e se do Etiopie budete chtít vrátit. Tady Bùh toti¾ stvoøil ráj.
1. den: Pøílet do Addis Ababy, transfer do hotelu, ubytování. Procházka po centru hlavního mìsta, náv¹tìva tr¾nice Merkato – nejvìt¹ího afrického trhu. Náv¹tìva Etnografického a Národního muzea s kostrou nejstar¹ího afrického pøedka – známé kostry Lucy. Nocleh v Addis Ababì. Téma: Mìstská a reportá¾ní fotografie.

2.-3. den: Pøelet do mìsta Gondar, pøíprava na trek - nakupování zásob, organizování povolení. Pøejezd autobusem do mìsteèka Debark, výjezd do prvního tábora Sankaber.

4.–9. den: Trek v jednìch z nejkrásnìj¹ích hor Afriky – Simien Mountains. Celodenní vý¹lapy: kempy Sankaber, Gich a Chennek, výstup na horu Bwahit, nocleh v ú¾asné vesnici Arkwasie, neuvìøitelný sestup témìø 1.000 vý¹kových metrù a poslední nocleh v jedné z nejhezèí destinaci Simienek, ve vesnièce Mulit s pohledy na vrcholky Awaza. Ukonèení treku ve vesnièce Adi Arkai. Po celou dobu ozbrojený doprovod. Nezapomenutelný zá¾itek, spaní ve vlastních stanech, pøíprava jídla z vlastních zásob. Téma: Travel foto.

10. den: Gondar. Spojení se se skupinou "Severní historická trasa" a pokraèování podle jejich programu. Neboli prohlídka Fasilidesova hradu – opevnìného komplexu hradù s portugalskou i indickou kulturou. Nocleh v Gonderu.

13.–14. den: Bahir Dar: náv¹tìva nádherných starobylých køes»anských chrámù na jezeøe Tana. Nocleh. Ráno odjezd na vodopády Tiss Isat na Modrém Nilu (50 m vý¹ka, 400 m ¹íøka, druhé nejvìt¹í v Africe) s kamenným Portugalským mostem.

15. den: cesta minibusem do Addis Ababy, prohlídka mìsta, odlet.

Varianta letecky zpìt:

10. den: Gondar. Letecky do Addis Ababy, nocleh v hlavním mìstì.

11. den: odlet zpìt domù

Zájezd je mo¾ný si zkombinovat se zájezdy:
Etiopie, aneb staøí køes»ané (Severní historická cesta)
Etiopie a svìt islámu, aneb vzru¹ující hyena man

Cena zahrnuje
: 1x pøelet na trase Addis Ababa - Gondar, ubytování v jednoduchých hotelích, dopravu minibusem do parku a zpìt a pøejezdy místnímí dopravou podle programu, vstupné do NP Simien, kempovné, ozbrojený doprovod a muly.

Cena nezahrnuje: vstupné do památek, stravování v NP Simien Mountains, vízum (lze zakoupit na leti¹ti), letenku a èeského prùvodce (pouze anglicky mluvícího). Sebou do NP Simien Mountains vlastní stany.

Dodatkové platby: kilometry najeté nad rámec akce: 2 Kè/km/os., refundace ubytování: 10 EUR

Minimální poèet osob: 4

Nutný vzít se sebou stan a spacák a vìci na vaøení (ev.mo¾né si pøípadnì pronajmout na místì za poplatek), doporuèujeme oèkování. Upozoròujeme, ¾e trek po horách se absolvuje ve vý¹kách okolo 4.000 m.n m. a je tedy potøeba být opatrný co se týèe kondice a reakce organismu na horskou nemoc. V horách na treku bude s vámi pøítomen jen anglicky mluvící prùvodce

Klasický program:

Termín Cena programu Cena letenky Min.poèet osob

17.4. - 3.5. (17dní)

19.990 Kè

15.000 Kè *)

4
18.9. - 4.10. (17dní)
19.990 Kè15.000 Kè *)4

Varianta letecky zpìt:

Termín Cena programu Cena letenky Min.poèet osob

17.4. - 30.4.

21.590 Kè

15.000 Kè *)

4
18.9. - 1.10.
21.590 Kè15.000 Kè *)4

*) cena je ji¾ vèetnì v¹ech leti¹tních tax a je to cena orientaèní (bude upøesnìno pøi objednání)


Nezvazn objednvka fotozjezdu

Jméno:
Email:
Poèet osob:
Termín:
Poznámka:
Potvrzovací kód:
Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta