Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Etiopie køes»anská, aneb staøí køes»ané (téma: Lidé a jejich krajina)

Bìhem zájezdu poznáte starou silnou køes»anskou kulturu, omraèující skalní chrámy, nejfotogeniètìj¹í hory Afriky a nádherné obyvatele. Tady Bùh stvoøil ráj.

Fotogalerie: Severní historická cesta, Etiopské velikonoce, Slavnost Meskel

1. a 2. den: Pøejezd minibusem z Addis Ababy k jezeru Hayk. Vìøím, ¾e budeme mít ¹tìstí a nav¹tívíme místní trhy. Pokud budeme mít ¹tìstí je¹tì o kousek více, podaøí se nám spatøit stádo volnì ¾ijících opic: Gelada baboon. Ráno náv¹tìva chrámù a focení úsvitu u jezera. Pøejezd krajinou s veèerním pøíjezdem do Lalibely. Téma:
Ranní slunce ve fotografii. Tváøe v dokumentu.

3. den: Zázrak jménem Lalibela. Svìtovì proslulé køes»anské poutní místo a etiopská hlavní turistická atrakce: jedenáct skalních chrámù z èerveného tufu, pocházejících ze 13.století. Africké køes»anské kultovní místo, které sem dodnes pøivádí tisíce vìøících.Ranní náv¹tìva chrámù a odpoledne chrám ve tvaru køí¾e: Bet Georgis. Ranní m¹e, zá¾itek, který vás dostane. Téma:  Emotivní fotografie. Portréty lidí.

4. den: Pøejezd do Gonderu po staré èínské silnici pøes bývalé hlavní mìsto Debre Tabor. Zastávka na nafocení ojedinìlého skalního útvaru, dominanty vévodící celému okolí poblí¾ Weroty. V podveèer snad je¹tì stihneme náv¹tìvu kostela Debre Birhan Selassie s unikátnì zdobeným stropem známým snad z ka¾dé publikace o Etiopii. Téma: Travel foto.

5. den: Gonder. Ranní prohlídka Fasilidesova hradu – opevnìného komplexu hradù s portugalskou i indickou kulturou. Náv¹tìva Fasilidasových lázní a vesnice Wolleka, pøed vysídlením bývalého centra Etiopského judaismu. Nocleh  v Bahir Daru. Téma: Fotografování architektury. Krajinná fotografie.

6. den: Brzy ráno projí¾ïka lodí po jezeøe Tana po nejznámìj¹ích a okouzlujících starobylých køes»anských chrámech. Vìøme opìt ve své ¹tìstí a doufejme, ¾e spatøíme mnichy, obývající tyto chrámy, pøi jejich motlitbách. Odpoledne v jednu hodinu pøejezd k vodopádu Tiss Isat na Modrém Nilu (50 m vý¹ka, 400 m ¹íøka, druhý nejvìt¹í v Africe) s kamenným Portugalským mostem. Nocleh v Bahir Dar.

7. den: Cesta minibusem do Addis Ababy pøes neskuteènì impozantní soutìsku vyhloubenou Modrým Nilem porovnatelnou s americkým Grand Canyonem (vý¹kový rozdíl u této soutìsky èiní 1.300m a my ho budeme pøekonávat drápáním se po obou svazích), odlet.
Téma: Krajinná fotografie.

Zájezd je mo¾ný si zkombinovat se zájezdy:
Etiopie a svìt islámu, aneb vzru¹ující hyena man
Etiopie a Simienky, aneb trek po nejkrásnìj¹ích horách Afriky

Cena zahrnuje: pøítomnost fotografa po celou dobu zájezdu, kursovné (základy fotografování a úpravy fotografií v PC) 4.000 Kè, program Zoner PS XPress s mapami ÈR (2x CD) 1.090 Kè, 12 mìsíèní kalendáø z va¹ich fotek 990 Kè, ubytování v jednoduchých hotelích, dopravu minibusem.

Cena nezahrnuje: letenku, poji¹tìní, vstupné do památek, stravování, spropitné pro øidièe, vízum (lze zakoupit na leti¹ti).

Dodatkové platby: kilometry najeté nad rámec akce: 2 Kè/km/os., refundace ubytování: 10 EUR


Nároènost zájezdu:
Ka¾dý zdravý èlovìk mù¾e zájezd absolvovat. Okolí jezera Tana je sice malarická oblast, zaøazená v¹ak jen do pásma „low risk area“, staèí tedy bì¾ná opatrnost. Doporuèujeme jednorázové tablety. Z oèkování pak ¾lutou zimnici.

Minimální poèet osob: 8

Proè s námi: na¹e zájezdy jsou organizovány jen pro skuteènì malý poèet cestovatelù. V na¹ich minibusech mù¾ete najít maximálnì 12 pasa¾érù, není ale neobvyklý poèet jen ¹esti osob. Organizace expedice je v¾dy orientována výhradnì na maximální sumu zá¾itkù, bì¾né turistické zastávky v továrnì na koberce nebo caffee-break u nás nenaleznete. Nezanedbatelnou výhodou na¹ich malých skupin je samozøejmì operativnost  pøi mo¾ných zmìnách èi odchylkách od programu, jako jsou zejména zastávky na focení, které se ve velkých skupinách vlastnì vùbec nedají zrealizovat.

Termín Cena programu Cena letenky Min. poèet osob

24.4. - 3.5.

19.990 Kè

15.000 Kè *)

6zájezd organizován na Etiopské velikonoce***)

8.7. - 15.7. **)

19.990 Kè

15.000 Kè *)

6
24.9. - 4.10.

20.990 Kè

15.000 Kè *)

6
zájezd organizován na Meskel***)

*) cena zahrnuje leti¹tní taxy a je to cena orientaèní (bude upøesnìno pøi objednání)
**) (pozor, v tomto termínu jde o zájezd v období de¹»ù, tedy jde více o zá¾itky fotografické, ne¾ cestovatelské. Je také mo¾né, ¾e bude nutné zájezd upravovat na základì aktuální situace. Na druhou stranu je dé¹» velkou fotovýzvou.)
***) Zájezdy jsou organizovány tak, abychom mohli nav¹tívit nejdùle¾itìj¹í jejich svátky - Velikonoce a Meskel na posvátném místì v Lalibele (podzimní zájezd je o den del¹í v Lalibele právì s ohledem na probíhající slavnost Meskel)


Nezvazn objednvka fotozjezdu

Jméno:
Email:
Poèet osob:
Termín:
Poznámka:
Potvrzovací kód:
Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta