Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Etiopské hovory s Bohem

Máme po Velikonocích. Je po svátku, který si my v Èechách povìt¹inou u¾íváme jako veselý mrskut provázený výskotem dìvèat, èi jako pánský úprk za ¹tamprlièkou. Pøípadnì - u men¹ích hochù - jako závod o co nejvìt¹í vykoledovaný poèet malovaných vajec. Málokdo si v na¹í svìtské spoleènosti pøi nìm vzpomene, ¾e Velikonoce jsou také - èi mo¾ná, ¾e jsou hlavnì - svátkem Vzkøí¹ení Krista. A pøece jsou místa, kde Velikonoce patøí mezi nejvìt¹í a nejpro¾ívanìj¹í nábo¾enské svátky. Místa, kde se v ty dny úpìnlivì hovoøí s Bohem. Tedy pøesnìji, jsou místa, kde lidé se je¹tì stále vzpínají k Bohu s èistotou du¹e a Velikonoce jsou jen vyvrcholením této spjatosti. Etiopie je takovouto zemí. Èerní køes»ané v hloubi Afriky. Jejich Velikonoce, také køes»anské, pro tuto zemi skonèily teprve nedávno. Za ten posun proti na¹emu kalendáøi mù¾e africké bezèasí.

„Pane, kupte si prosím køí¾ek,“ ¹kemrá umolousaná malièká dívenka Gabra, její¾ jméno tady v Etiopii znamená Dar, a tahá mne usilovnì za rukáv. Rodièe jí to jméno dali, proto¾e dìti jsou zde vskutku po¾ehnáním a nadìjí pro své rodièe. Pøedpokládá se, ¾e dìti budou své rodièe v stáøí ¾ivit, a tak platí, ¾e èím víc dìtí, tím vìt¹í nadìje na stáøí. Starobní politika státu tu témìø neexistuje a v¹e zùstává na bedrech rodiny. „Sire, sire, pojïte za mnou, zavedu vás k chrámu, znám ta nejlep¹í místa na focení,“ dorá¾í Kelile - Ochránce. Má ¹aty samou díru a bì¾í úplnì bosky. Na vedlej¹í cestì, ze které sbíhá za mnou, se to jen hem¾í ostrými kameny. Pro mne, zjemnìlého Evropana, by ten bìh byla okam¾itá smrt, jeho nohy ztvrdlé ka¾dodenním bìhem si toho ani nepov¹imnou. Kolem mne je v tu ránu dìtí jako smetí. Etiopie zaujímá v porodnosti neuvìøitelné deváté místo na svìtì. Dìti jsou tu v¹ude. A» jste v Etiopii kdekoli, okam¾itì se kolem vás sesypou.. I kdy¾ jsou pra¹né cesty, které tu honosnì oznaèují za silnice, na první pohled úplnì vylidnìné, objeví se dìti pøi jakékoli zastávce v m¾iku u auta. Jako by ¾ily podél nich pod kameny. Pøibíhají bosé, nedbají kamení a skáèou jako kamzíci. Dìtí jako smetí, to pøísloví se k nám asi muselo pøivézt z dávné Habe¹e, jak se Etiopie døíve nazývala.

 

Procházím se po kamenné silnici uprostøed Lalibely, duchovního centra etiopského køes»anství. Vedle mne jako èerná labu» pluje ebenový poklad a neustále po ¾ensku ¹vitoøí. Ne, nevymý¹lím si. Assefa je opravdu nádherná, ale to tady v této zemi není ¾ádný div. Tady ty krasavice z Esquire a Maxima rostou snad v ka¾dé zahrádce. Chtìla jet za ka¾dou cenu se mnou, i kdy¾ jsem jí – díky mým pár dolárkùm - mohl nabídnout jen nocleh, dopravu a toho pár jídla, co budu jíst já sám. Pøesto na to okam¾itì kývla. Je zdravotní sestrou v nemocnici v muslimském Hararu a mo¾nost dostat se do køes»anské Lalibely byla pro ni splnìným snem. Divoké ceny ropy zamávaly s celým svìtem a zejména v chudé Etiopii odøízly lidi od mo¾nosti cestovat. Ne, ¾e by snad cestovali pøedtím, ale teï, kdy¾ ceny za autobus stouply o polovinu, se u¾ nepodívají vùbec nikam. Assefa je neskuteènì bezprostøední, milá holka. Se samozøejmostí sobì vlastní si ke mnì ihned pøisedla v buse, kdy¾ jela od své rodiny, kterou mohla nav¹tívit teprve po dvou letech. Mluví anglicky, jak se nauèila v misijní ¹kole, a jak jsem pozdìji pochopil, byla ¹»astná, ¾e si na povídání ulovila svého „faranji“, jak tu øíkají cizincùm. Má ú¾asné, dlouhé, ¹tíhlé prsty, rù¾ové dlanì jako opièka a nádherné svítivé oèi. Co si ona myslí o tom medvìdovi, co si ji tak okouzlenì prohlí¾í, si netroufám pomyslet. Myslím, ¾e je dobré ¾ít v nevìdomosti.

 

Lalibela na první pohled vypadá jako ka¾dé jiné mìsteèko v tomto koutì Afriky.  Je obklopená krásnými horami, v¹ude panuje ruch a zmatek. Prostì Etiopie. Pøi letmém zkoumání snad jen pøekvapí hlavní silnice, která se vine mìsteèkem a je vyskládaná z koèièích hlav. V Etiopii je takováto cesta neuvìøitelnou vzácností, obvyklé jsou naopak cesty jen vyje¾dìné, pra¹né. V¾dy» i hlavní tah z hlavního mìsta Addis Abeby sem do Lalibely byl je¹tì loni toliko utemovaným mlatem, po kterém se ze strany na stranu kolébaly náklaïáky a místní autobusy zabalené do nedýchatelného prachu. Teprve vloni a letos do té hrùzné cesty, která se ka¾dý rok v období de¹»ù stávala zcela nesjízdnou, kde a¾ po nápravy tonuly au»áky s potravinami, vbìhly tì¾ké èínské stroje a neskuteènou rychlostí zaèaly alespoò tento kout zemì pøibli¾ovat civilizaci. Ambiciózní plán vlády chce do tøí let pokrýt v¹echny hlavní silnice asfaltem. Pro porovnání jen uva¾te, ¾e je¹tì pøed pìti lety tu byla asfaltová jen jediná silnice – ta mezi Addis Abebou a Hararem. Pouhých 300 kilometrù asfaltu v zemi, která je rozlohou pìtkrát vìt¹í ne¾ Británie. Mì to ale teï tro¹ku sobecky mrzí. Nebylo nic bájeènìj¹ího, ne¾ pøi tom natøásání zlehka padat k nohám své Assefy. Ostatnì i pro Assefu ta jízda nebyla snadná. Radìji jsem ji musel celou cestu pevnì dr¾et.

 

Zdání obyèejnosti u Lalibely klame. Hluboce klame. Pod obyèejným ¹tìbetáním ¾en, pokøikováním dìtí a rozvá¾ným postáváním mu¾ù obchodníkù tepe zdej¹í ka¾dodenní m¹e. To nabízení køí¾ù dìtmi není jen touha vyrazit z „faranjiho“ nìjaký ten peníz, ale kdesi hluboko vevnitø obyèejná radost podarovat tím nejcennìj¹ím, co mohu sám nabídnout, a zároveò i tím vlastnì nejprost¹ím. Malièká Gabra mne køí¾kem z kamene, opracovaném primitivní technikou, nakonec  obdarovává. Prý pro ¹tìstí. Nechce nic, v¾dy» ho udìlala sama. Stydím se, ¾e já na oplátku nemám nic, co bych ji mohl dát. Nakonec ji vìnuji jedno plato acylpyrinù. Tìch pár tabletek, které doma ani nevnímáme, je pro ni zázrakem. Assefa jí peèlivì vysvìtluje, na co jsou léky dobré, a je vidìt, jak je ten ¹punt ¹»astný. Schovávám si køí¾ek od Gabry peèlivì do kapsy, abych hned dostal za u¹i. Lalibela je hlavní mìsto køes»anské duchovnosti. Assefa mi jemnì bere køí¾ z rukou a vkládá ho na krk. Máme teï stejný. A máme ho v¹ichni. Ka¾dý kolem má nìjaký køí¾ na tìle. Za zatáèkou se otevírá vchod do lalibelských chrámù. Assefa mne, slepého proto¾e oslnìného, vede do svìta zázrakù.

 

Podle povìsti, zapsané snad ve v¹ech knihách, byl jeden z lalibelských chrámù postaven bìhem jediné noci andìly. Myslím, ¾e je to dávný historický omyl. V¹echny zdej¹í chrámy stavìli andìlé. Jsou místa pro vìøící a místa pro modlitbu. Lalibela stojí vý¹. Je místem pro kontemplaci. Znám chrámy hrdì gotikou vztyèené k nebi, znám naparádìné bly¹tivé chrámy barokní s buclatými tváøièkami, znám velkolepé buddhistické sochy obrovských rozmìrù ukryté v jeskyních. Toto je nìco jiného. Jsou to chrámy zapu¹tìné pod úroveò zemì. Vytesané do tvrdého skalního masivu tak, aby jejich støecha nepøesahovala okolní povrch. Obrovský komplex chrámù, který tu stojí odnepamìti, od poèátkù køes»anství. Hrdé stavby symbolizující pevnost a mocnost víry zdej¹ích lidí. Je to zhmotnìlý Starý zákon nejen pro tu starodávnou hmotu, je¾ na mne padá, ale i díky místním, kteøí se zde modlí. Je èas jejich Velikonoc a oni si sem, do místa své víry, pøicházejí pro své odpovìdi a svá po¾ehnání. Je fascinující pozorovat, jak hluboce svoji víru pro¾ívají. Slovo pozorovat je ale slovo neuctivé. Stydím se za nìj, proto¾e v nìm cítím slabounký úsmì¹ek vìnovaný sbìrateli motýlù, který zkoumá motýlí køídla lupou. Moji Lalibelané nejsou motýli k pozorování. Jsou to denní i noèní motýli rozprostírající svá køídla a napínající svoji du¹i a¾ tam nahoru, k Bohu. Jejich víra je tu, v tìch starobylých chrámech, tak hmatatelná, ¾e se za svoje bezbo¾ství nekoneènì stydím. A proto¾e jejich víra lze vzít do rukou, tak jim ji i závidím. Závidím jim ten jejich pevný bod, kolem kterého uspoøádávají svùj svìt. Assefa se ke mnì zpoèátku tiskne, cítím její napnuté køivky na svém tìle a její vzru¹ený dech. Po chvíli se odpoutává od svìta i ona, a jen do klubíèka smotaná, bezbranná a zároveò tak silná, si odøíkává své modlitby. Je pøedveèer Vzkøí¹ení Krista. Vrcholí mìsíèní pùst, zde tak peèlivì dodr¾ovaný. Nejoèekávanìj¹í událost, zítøek, zaèíná ranní m¹í.

 

Jsou ètyøi hodiny ráno. Z chrámu do pokoje doléhají zvlá¹tní hluboké zpìvy. Je je¹tì tì¾ká noc plná oèekávání. Hvìzdy vedle mne ve stínech na tenkém prostìradle vykreslují Assefiny køivky a cítím její dech ¹»astného, spokojeného dítìte. Její vlasy jsou na omak tvrdé jako ¾ínì. Mám nutkání ji pohladit a nasát její vùni. Pokládám jí k hlavì d¾bán s vodou a opìt vyrá¾ím k chrámu. Nádvoøí pøed nejvìt¹ím chrámem je plné vìøících. Je nejslavnostnìj¹í den roku, v¹ichni jsou obleèení v bílých hábitech. Pøes èasnou hodinu jsou chrámy plné. Liturgické zpìvy zpívané sbory knì¾ích se zarývají do du¹e a opìt jako vèera mne uná¹ejí do dalekých èasù poèátkù, kdy byl èas je¹tì se zabývat sebou a svìtem kolem nás. Pøi¹el jsem snad pozdì? Obøad, zpìvy, ètení z Písma v¹ak trvá je¹tì dal¹í ètyøi hodiny. Chrám pøipomíná starozákonní výjevy známé z obrazù. Schoulené postavy, uzlíèky, odøíkávají v strnulosti svoji modlitbu. Jestli Bùh existuje, pak se prochází mezi tìmito lidmi. Tichý zástup se pomalu posunuje a dotýká se svého vyobrazeného svatého. Velikonoèní bubny procházejí mezi jednotlivými kostely spolu knì¾ími a zástupy vìøících. V¹ude je hmatatelnì cítit oslava tohoto dne. S prvními paprsky slunce za mnou pøibíhá i Assefa. Na¹tìstí namísto omluv mi prostì na ústech pøistane ten nejkrásnìj¹í dárek. Její polibek.

 

Jdeme spolu na obìd. Poslední bezmasé jídlo. Fasting food, postní jídlo. Vaøená zelenina, desítky druhù, podávaná se zvlá¹tní kyselou plackou, injerou, nad kterou se èeské jazýèky tak ohrnují. No, nevím, mnì chutná, navíc v tento ú¾asný den bych si po¹máknul i na skelné vatì. Zapíjíme to pivem svatého Jiøí, proto¾e je to vlastnì èeské pivo, z pivovaru, který byl postaven zlatými èeskými ruèièkami. Assefa se smìje mé neobratnosti, proto¾e tady se jí rukama, a injera je jako had. Já se smìji jí, proto¾e u¾ po druhém pivu má zvlhé a orosené oèi. Je nádherný den a máme teï a¾ do veèerní m¹e spoustu èasu se vìnovat jen sami sobì.

 

Veèerní m¹e je vyvrcholením celého postního mìsíce. Dorazil na ni pop z Axumu, místa, kde se ukrývá slavná Archa úmluvy. Lalibelské chrámy i prostranství pøed nimi jsou nabité k prasknutí. Ka¾dý dr¾í v ruce svíèku, já jako faranji mohu dr¾et svoji ebenovou krasavici. Není k hnutí. Zabodávám jednu nohu stativu do zemì a to je jediný centimetr plochy, kde se dnes budu moci zdr¾ovat. Tiskneme se na sebe, vnímám její teplo a vùni její kù¾e. Pøitisknutá ke mnì, rozrá¾í mé my¹lenky dychtivým tlukotem svého srdce. Hebké koèièí prsty, které se mne dotýkají, vypalují znamení do mého tìla. V¹ude kolem bzuèí modlitby, atmosféra je ztì¾klá tou nekoneènou blízkostí Boha. Knì¾í v barevných rou¹ích zpìvným hlasem ètou poselství Bible. Dunìní bubnù a zvlá¹tní øehtaèky vybièovávají atmosféru a volání tìch tisícù vzhùru vytváøí ¾ebøík, po kterém i já mohu dojít do nebe. Lidé kolem mne se ani nepohnou, zahaleni v tradièní etiopské obleèení, které se tu nazývá habesha kemis, a které jim dodává ve zdej¹ích prostorech neuvìøitelnou éteriènost a duchovnost. A najednou se kolem mne rozsvítí miliony svíèek. Jejich plamen ozáøí dívèí oblièeje zahalené v bílé ¹ály a i já se v tu chvíli stanu souèástí Bible. Nádherné tváøe ¾en okolo mne zavádí do jeruzalémského chrámu. Sly¹ím ten starý mariánský biblický pøíbìh. Co ta ¾ena udìlala pro Je¾í¹e? Umyla nohy slzami, utøela je do vlasù a vylila vzácný parfém na jeho hlavu. Co na to Je¾í¹? Odpustil jí høíchy. Myslím, a cítím, ¾e to vidìli i v¹ichni kolem. V tu chvíli Bùh sestoupil do na¹eho chrámu.

 

Rozcházíme se. Jdeme na pokoj, Etiopané se rozprchávají do svých prostinkých tukulù. Pùst skonèil, nastávají orgie masa. Nakoupené slepice, kozy a ovce padají pod záøezy no¾ù. Nocí se ozývá kvièení porá¾ené zvìøe. Vzplály první hranice, v¹ude se ozývá muzika, tanèí se. ®ivot bì¾í dál podle ji¾ staletí nemìnných tradic. Jsem ¹»astný, ¾e tento ráj turisté je¹tì neobjevili. Assefa a její drobná vypnutá prsa tak zùstávají ukryty jen pro mne.


Komente

wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
yaling45 Reagovat
tennille Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
wwwe Reagovat
aa Reagovat
leilei Reagovat
xiaoou Reagovat
muxiao19 Reagovat
xiuying23 Reagovat
harlene Reagovat
home automation company in chennai Reagovat
online job support from india Reagovat
123 Reagovat
123 Reagovat
123 Reagovat
123 Reagovat
123 Reagovat
123 Reagovat
123 Reagovat
123 Reagovat
123 Reagovat
leilei Reagovat
leilei Reagovat
chunfen73 Reagovat
harlene Reagovat
qiuling79 Reagovat
lunhui64 Reagovat
12 Reagovat
wwwe Reagovat
linying123 Reagovat
xiaoou Reagovat
haohon23 Reagovat
qiuling79 Reagovat
dihua61 Reagovat
caijuan83 Reagovat
xiuying23 Reagovat
xuehui51 Reagovat
zzyytt Reagovat
zzyytt Reagovat
ronghui13 Reagovat
yinghin49 Reagovat
chunfen73 Reagovat
muxiao19 Reagovat
wenhao94 Reagovat
dihua61 Reagovat
chunfen73 Reagovat
rutian18 Reagovat
yaling45 Reagovat
xuehui51 Reagovat
changhon62 Reagovat
changhon62 Reagovat
ronghui13 Reagovat
xiuyun67 Reagovat
xiuying23 Reagovat
theresa Reagovat
kelvin Reagovat
joan Reagovat
velia Reagovat
tennille Reagovat
brooklyn Reagovat
brooklyn Reagovat
kathy Reagovat
xuehui51 Reagovat
lunhui64 Reagovat
yinghin49 Reagovat
lunhui64 Reagovat
david Reagovat
theresa Reagovat
bethanne Reagovat
darryl Reagovat
evelyn Reagovat
home automation company in chennai Reagovat
training in chennai Reagovat
training in velachery Reagovat
training and project center in coimbatore Reagovat
training in coimbatore Reagovat
training in coimbatore Reagovat
online trainings Reagovat
online job support from india Reagovat
online job support from india Reagovat
home automation company in chennai Reagovat
Java Online Job Support Reagovat
Glim training in Coimbatore Reagovat
Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta