Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Trekkingové programy

O Simien Mountains se øíká, ¾e jsou to ty nejkrásnìj¹í hory Afriky. Nevíme jak ti jiní, pro nás ale urèitì. Jsou toti¾ vysoké, velmi vysoké, ale chùze po nich je zároveò pøíjemná. Jako chození po Èeskomoravské vrchovinì. Tak¾e opravdu trekking, nikoli climbing.

Fotogalerie: Nejkrásnìj¹í hory Afriky - Simien Mountains

8.4 Trekkingový zájezd na Semienské hory Národního parku (letecky a minibusem) - 8 dní a 7 nocí

Highlights: Krásné soutìsky, národní park, divoká zvíøata, ptáci, vodopády, malebné vesnièky, ú¾asné scenérie, vysoká nadmoøská vý¹ka.

Den 1: letecky do Gondaru. Pøevoz z Gondaru do kempu Sankaber, centrálního kempu Semienských hor, kde u¾ mù¾ete pomalu nasávat atmosféru tìchto hor a kde vás pøivítají divoká stáda paviánù Gelada Baboon. Nocleh v kempu.

Den 2 a¾ 4: Národní park Simien Mountains. Trekking z kempu Sankaber do kempu Geech a Chenek s ú¾asnými scenériemi a chùzí po horách ve vý¹kách i nad 4.000 m n.m. Tady poznáte, proè se o Simienkách øíká, ¾e jsou to nejkrásnìj¹í hory Afriky. Poté sestup do Ambiquo do dechberoucího místa známého snad z ka¾dé publikace o Simien Mountains. Ubytování v kempech.

Den 5: Výprava z Ambiquo na Ras Dashen. Jednoduchý ¹lapací vý¹lap na ètvrtou nejvy¹¹í horu Afriky a první v Etiopii a zpìt do kempu Ambiquo. Ubytování v kempech.

Den 6: Návrat z Ambiquo do Chenek kempu. Nocleh.

Den 7: Jízda minibusem z Cheneku do Gondaru. Ubytování v hotelu.

Den 8: Odlet zpìt do Addis Ababy. Nákupy a tradièní noc ve víru tance. Odvoz na leti¹tì.

Nezvazn objednvka fotozjezdu

Jméno:
Email:
Poèet osob:
Termín:
Poznámka:
Potvrzovací kód:
Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta