Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Za animálními národy do Omo Valley

Jen v málo zemích svìta se uchovala civilizace z úsvitu lidských dìjin v tak dosud nezka¾ené a pùvodní podobì. Kmeny jako Mursi, Bume, Hamer, Karo jsou díky svým svátkùm a rituálùm - jako je zejména barevné zdobení tìla - nìèím unikátním v na¹em tzv. civilizovaném svìtì.

Fotogalerie:  Lidé od øeky Omo

8.3 Za animálními národy do údolí
øeky Omo - 10 dní a 9 nocí

Den 1: Addis Ababa-Awassa. Náv¹tìva sopeèných kráterù a jezer, které tam vznikly - poblí¾ mìsteèka Debre Zeit. Prohlídka dvojice jezer s názvy Abiyata a Shalla - hnízdi¹tì plameòákù. Nocleh v hotelu.

Den 2: Awassa-Arba Minch (pestrobarevný trh lidí kmene Dorze). Ranní náv¹tìva rybího trhu v Awasse. Pøejezd do vesnièky lidí kmene. Dorze poblí¾ Arba Minch. Prohlídka jejich tradièních obydlí z bambusových výhonkù ve tvaru vèelího úlu. Nocleh v hotelu.

Den 3: Arba Minch-Jinka (ètvrteèní barevný trh v mìsteèku Key Afer). Nádherné pohledy pøi sestupu do údolí Omo. Velké vzùstání teplot. Na trhu v Key Afer mù¾ete spatøit lidi rùzných kmenù, jako jsou Ari a Bena. Nocleh v hotelu.

Den 4: Jinka-Mago-Mursi-Jinka. Exkurse za asi nejznámìj¹ím kmenem Mursi. Lidé kmene Mursi jsou známí vkládáním onìch povìstných diskù do rtù, jako i svým zdobením tìla. Udìlejte si na tento výlet co nejvíce èasu a sna¾te se být co nejvíce v osobním kontaktu s tìmito lidmi. Nocleh v hotelu.

Den 5: Jinka-Dimeka-Turmi. Pøejezd do mìsta Turmi za lidmi kmene Hamer, známými pro vlasové kreace vytvoøené kaolinem smíchaným s máslem. Pokud budete mít ¹tìstí, mù¾ete se setkat i s místní tradicí, tzv. “bull jumping”-pøeskakováním býkù, která se obèas provozuje pøi svatbì. Pokud se bude konat, urèitì si nenechte ujít trh v mìstì Dimeka. Ubytování v turistickém hotelu.

Den 6: Turmi-Murulle-Turmi. Cesta po osadách lidí kmene Karo známých svojí jedineènou kulturou zdobení tìla. Náv¹tìva vesnic Dus a Kolcho a Kngate, kde jsou lidé kmene Bume. Ubytování v turistickém hotelu.

Den 7: Turmi-Omorate-Turmi. Náv¹tìva opevnìných vesnic lidí kmene Dasenech a Geleb lidí, kam se dostaneme jen pomocí pøevozu místními loïkami pøes øeku Omo. Ubytování v turistickém hotelu.

Den 8: Turmi-Erbore-Konso (pestrobarevný úterní trh v Konso). Vyjí¾díme z centra údolí Omo a vracíme se zpìt na hlavní cestu do vesnice Konso. Po cestì zastávka ve vesnièce kmene Erboro, která má mnoho shodných kulturních tradic a zvykù s Oromo lidmi v Borenì. Ubytování je v Konsu v hotelu.

Den 9: Konso-Arba Minch. Dopoledne náv¹tìva u místního krále v tradièní opevnìné vesnici lidí kmene Konso. Ve veèerních hodinách lodní výlet po jezeøe Chamo spojený s náv¹tìvou krokodýlího trhu a s pozorováním hrochù. Ubytování v hotelu.

Den 10: Arba Minch-Addis Ababa. Celodenní pøejezd do hlavního mìsta. Zastávka v “rastafariánské vesnici” v ru¹ném mìstì Shashemene. Obìd u pøíjemného jezera Langano díky vodì neobsahující bilharzie i mo¾nost koupání. Veèer tradièní veèeøe a taneèní show v jedné z nejznámìj¹ích restaurací. Odvoz na leti¹tì.

 

Nezvazn objednvka fotozjezdu

Jméno:
Email:
Poèet osob:
Termín:
Poznámka:
Potvrzovací kód:
Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta