Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Zájezdy na nábo¾enské svátky

Bìhem tìchto zájezdù poznáte starou silnou køes»anskou kulturu, omraèující skalní chrámy, nejfotogeniètìj¹í hory Afriky a nádherné obyvatele. Tady Bùh stvoøil ráj.

OETM-01 Etiopský Meskel festival tour (3 dny a 2 noci)

Období: od 26. záøí

Den 1: Pøíjezd a odvoz do hotelu cestovní kanceláøí. Nocleh v hotelu.

Den 2 - Celodenní výlet po Addis Ababì, hlavním mìstì Etiopie. Nocleh v hotelu.

Den 3 - Pùldenní prohlídka, náv¹tìva Merkata, nejvìt¹ího trhu v Africe. V odpoledních hodinách náv¹tìva oslavy svátku Meskel probíhající na námìstí - jak jinak - Meskel Square. K dispozici bezplatná tradièní veèeøe s ¾ivou taneèní show a odvoz na leti¹tì.

Fotogalerie: Meskel festival

OETM-02 Etiopský Meskel festival tour (13 dní a 12 nocí)

Období: od 25. záøí

Den 1: Pøíjezd a odvoz do hotelu cestovní kanceláøí. Nocleh v hotelu.

Den 2: Pøejezd do Dessie. Po cestì náv¹tìva tunelu vybudovaném Italy a náv¹tìva ústí slavného Rift Valley v místì zvaném "Tarmaber". Zastávka u divokých paviánù baboon Gelada. Nocleh v hotelu.

Den 3: Pøejezd do Lalibely. Po cestì náv¹tìva jezera Hayk a klá¹tera na ostrovì Stephen. Nocleh v hotelu.

Den 4: Náv¹tìva do skály vytesaných chrámù v Lalibele. Ranní m¹e u pøíle¾itosti oslav Meskel festivalu, po obìdì objevování krás chrámù registrovaných v kulturním dìdictví lidstva. Nocleh v hotelu.

Den 5: Pøejezd do Mekelle. Cesta do Mekelle vede po tzv. Sekota silnici. Náv¹tìva slavné, svìtovì proslulé jeskynì s kostelem Yimrahane Kirstos. Nocleh v hotelu.

Den 6: Náv¹tìva chrámù v Tigray. Prohlídka èarovných skalních kostelù Petros a Paulos, Medhane Alem Adi Kasho a návrat zpìt do Mekelle. Nocleh v hotelu.

Den 7: Pøejezd do Axumu. Po cestì náv¹tìva chrámu Yeha, klá¹tera Debre Damo, skalní kostela Abreha-Atsbeha a me¹ity Negash. Nocleh v hotelu.

Den 8: Prohlídka Axumu. V dopoledních hodinách náv¹tìva kostela Svaté Marie Sionské, Axumských stél a hrobky a láznì královny ze Sáby. Po obìdì pokraèujeme s dal¹ími prohlídkami, tentokrát Palác Sheba, hrobka krále Kaleb a jeho syna ze 6. století, èi kamenný nápis krále Ezana. Nocleh v hotelu.

Den 9: Pøejezd do Semienských hor. Nádherná cesta plná ú¾asných scenérií na Simienské hory a¾ do Sankaber kempu pøes soutìzku Tekeze, kde je mo¾né vidìt “kadidlové stromy”. Pravdìpodobnì zde lze vidìt nejdivoèej¹í scenérie v Etiopii, v¾dy» se také nacházíte na “Støe¹e Afriky”. Nocleh v kempu.

Den 10: Pøejezd z Národního parku Simien do Gondaru. Je¹tì ne¾ pøijedete do Gondaru, nav¹tívíte vesnici Felasha, etiopskou ¾idovskou obec s svými manufakturami na výrobu hlinìného nádobí. Nocleh v hotelu.

Den 11: Gondar.Úèast na barvami záøící nábo¾enské oslavì Zjevení a také náv¹tìva hradu a lázní ze 17. století ve mìstì Gondar, které nechal vystavìt král Fasilades. Podveèer náv¹tìva bohatì zdobeného kostela Debre-Brehan Selassieho s proslulým a v ka¾dé publikaci zmiòovaným stropem. Nocleh v hotelu.

Den 12: Bahir Dar. Dopoledne lodní výlet po jezeøe Tana spojený s náv¹tìvou støedovìkých klá¹terù Ura Kidanemheret. Odpoledne vodopády Modrého Nilu. Nocleh v hotelu.

Den 13: Celodenní pøesun Addis Ababy a odlet. Bìhem trasy náv¹tìva historického klá¹tera Debre-Libanos ze 13.století a pøejezd soutìsky Modrého Nilu. Na závìr tradièní veèeøe a odvoz na leti¹tì.

OETT-01 Svátek Timkat spojený se severní historickou cestou - 17 dní a 16 nocí (po zemi)

Období: 5. - 21. ledna

Den 1: Pøílet a cesta do Dessie. Po cestì náv¹tìva tunelu vybudovaném Italy a náv¹tìva ústí slavného Rift Valley v místì zvaném "Tarmaber". Zastávka u divokých paviánù baboon Gelada. Nocleh v hotelu.

Den 2: Pøejezd do Lalibely. Po cestì náv¹tìva jezera Hayk a také klá¹tera na ostrovì Stephen. Veèerní a noèní etiopské barevné vánoce. Nocleh v hotelu.

Den 3: Náv¹tìva do skály vytesaných chrámù v Lalibele. Ranní m¹e, po obìdì objevování krás chrámù registrovaných v kulturním dìdictví lidstva. Nocleh v hotelu.

Den 4: Náv¹tìva chrámù rozesetých po okolí. Trek do hor, ve kterém nav¹tívíme skalní kostel Asheton Mariam. Návrat do Lalibely na obìd. V odpoledních hodinách náv¹tìva jeskynního kostela Nakutola'ab. Nocleh v hotelu.

Den 5: Cesta do Mekelle. Cesta do Mekelle vede po tzv. Sekota silnici. Náv¹tìva slavné, svìtovì proslulé jeskynì s kostelem Yimrahane Kirstos. Nocleh v hotelu.

Den 6: Náv¹tìva chrámù v Tigray. Prohlídka èarovných skalních kostelù Petros a Paulos, Medhane Alem Adi Kasho a návrat zpìt do Mekelle. Nocleh v hotelu.

Den 7: Pøejezd do Axumu. Po cestì náv¹tìva chrámu Yeha, klá¹tera Debre Damo, skalního kostela Abreha-Atsbeha a me¹ity Negash. Nocleh v hotelu.

Den 8: Prohlídka Axumu. V dopoledních hodinách náv¹tìva kostela Svaté Marie Sionské, Axumských stél a hrobky a láznì královny ze Sáby. Po obìdì pokraèujeme s dal¹ími prohlídkami, tentokrát Palác Sheba, hrobka krále Kaleb a jeho syna ze 6. století, èi kamenný nápis krále Ezana. Nocleh v hotelu.

Den 9: Pøejezd do Semienských hor. Nádherná cesta plná ú¾asných scenérií na Simienské hory a¾ do Sankaber kempu pøes soutìzku Tekeze, kde je mo¾né vidìt “kadidlové stromy”. Pravdìpodobnì zde lze vidìt nejdivoèej¹í scenérie v Etiopii, v¾dy» se také nacházíte na “Støe¹e Afriky”. Nocleh v kempu.

Den 10. a¾ 13: Národní park Simien Mountains. Trekking z kempu Sankaber do kempu Geech a Chenek s ú¾asnými scenériemi a chùzí po horách ve vý¹kách i nad 4.000 m n.m. Tady poznáte, proè se o Simienkách øíká, ¾e jsou to nejkrásnìj¹í hory Afriky. Poté sestup do Ambiquo do dechberoucího místa známého snad z ka¾dé publikace o Simien Mountains. Ubytování v kempech.

Den 14: Pøejezd ze Simienek do Gondaru. Je¹tì ne¾ pøijedete do Gondaru, nav¹tívíte vesnici Felasha, etiopskou ¾idovskou obec s svými manufakturami na výrobu hlinìného nádobí. Nocleh v hotelu.

Den 15: Gondar. Úèast na barvami záøící nábo¾enské oslavì Zjevení a také náv¹tìva hradu a lázní ze 17. století ve mìstì Gondar, které nechal vystavìt král Fasilades. Podveèer náv¹tìva bohatì zdobeného kostela Debre-Brehan Selassieho s proslulým a v ka¾dé publikaci zmiòovaným stropem. Nocleh v hotelu.

Den 16: Bahir Dar. Dopoledne lodní výlet po jezeøe Tana spojený s náv¹tìvou støedovìkých klá¹terù Ura Kidanemheret. Odpoledne vodopády Modrého Nilu. Nocleh v hotelu.

Den 17: Celodenní pøesun do Addis Ababy a odlet. Bìhem trasy náv¹tìva historického klá¹tera Debre-Libanos ze 13.století a pøejezd soutìsky Modrého Nilu. Na závìr tradièní veèeøe a odvoz na leti¹tì.


Fotogalerie:  Etiopské  velikonoce obrazem

OETT-02 Etiopské velikonoèní turné po historické cestì (po zemi) - 12 dní a 11 nocí

Období: od 21. dubna

Den 1: Pøíjezd a odvoz do hotelu cestovní kanceláøí. Nocleh v hotelu.

Den 2: Addis Ababa-Bahir Dar. Pøejezd z Addis Ababy do Bahir Daru. Na trase zastávka u klá¹tera Debre-Libanos a pøejezd fantastické soutìsky Modrého Nilu. Nocleh v hotelu.

Den 3: Bahir Dar. Dopoledne lodní výlet po jezeøe Tana spojený s náv¹tìvou støedovìkých klá¹terù Ura Kidanemheret. Odpoledne vodopády Modrého Nilu. Nocleh v hotelu.

Den 4: Gondar. Úèast na barvami záøící nábo¾enské oslavì Zjevení a také náv¹tìva hradu a lázní ze 17. století ve mìstì Gondar, které nechal vystavìt král Fasilades. Podveèer náv¹tìva bohatì zdobeného kostela Debre-Brehan Selassieho s proslulým a v ka¾dé publikaci zmiòovaným stropem.Nocleh v hotelu.

Den 5: Gondar- Semien Mountains. Ráno náv¹tìva bývalé ¾idovské obce Wolleka (pøíbìh izraelských letadel). Pak pøejezd do nejkrásnìj¹ích hor Afriky. Ubytování v kempu.

Den 6: Semien hory - Axum. Po snídani rychle na silnici do Axumu. Cesta povede kolem Simien Mountains a bude nespoèet pøíle¾itostí k nádherným scenériím. Po pøíjezdu m¹e v pøedveèer oslav Velikonoc, která se koná v kostele Svaté Máøí v Axumu. Nocleh v hotelu.

Den 7: Axum. Po snídani úèast na neuvìøitelnì vzru¹ujících a barevných oslavách Velikonoc a poté pokraèování cesty po starobylém a historickém mìstì Axum, které bylo hlavním mìstem velkého Axumitského království. Náv¹tìva kostela Sv.Marie Sionské, prvního kostela, který byl vybudován v Etiopii ji¾ ve 4. století a který je pokládán za ulo¾istì biblické Archy úmluvy. Prohlídka stél vèetnì nejdel¹í o délce 23m, která je dosud vztyèena. Náv¹tìva podzemní hrobky a paláce krále Kaleba a jeho syna Gebre Meskela, kamenného nápisu krále Ezana (4.století), lázní a znièeného paláce královny ze Sáby. Nocleh v hotelu.

Den 8: Axum-Mekelle. Po cestì nav¹tívíme chrám Yeha s klá¹terem Debre Damo, kostel na skále Abreha-Atsbeha a historickou me¹itu Negash. Nocleh v hotelu.

Den 9: Mekelle-Lalibela. Celodenní pøejezd Lalibely. Po cestì jeskynní kostel Nakutola'ab. Nocleh v hotelu.

Den 10: Lalibela. Celý den budeme vìnovat procházkám po jedenácti svìtovì ojedinìlých, ve skále vytesaných, kostelích, které byly vytesány lalibelským králem koncem 12. století. Dopoledne se zùèastníme m¹e, poté prohlídka první sady kostelù, po kávovém obøadu bude prohlídka druhé èásti vèetnì kostela Sv.Jiøího ve tvaru køí¾e, snad nejfotografovanìj¹í památkou v Lalibele. Nocleh v hotelu.

Den 11: Lalibela - Kombolcha. Náv¹tìva jezera Hayk a klá¹tera Estifanos, který se nachází na poloostrovì u tohoto jezera. Nocleh v hotelu.

Den 12: Kombolcha - Addis Abeba. Návrat na leti¹tì, po cestì je¹tì divocí paviáni Baboon Gelada a pak jen klidný let domù.

Nezvazn objednvka fotozjezdu

Jméno:
Email:
Poèet osob:
Termín:
Poznámka:
Potvrzovací kód:
Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta