Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Polské Sudety

Televize Nova nedávno vzbouøila Èechy usazené v baèkorách u televize, kdy¾ náhle a samozøejmì jako první objevila, ¾e podle atlasu Marco-Polo se na severu na¹í zemì ji¾ znovu rozprostírají Sudety. Dramatické pero krou¾ilo kolem Liberce a Turnova a ukazovalo nám v¹em, ¾e podle podlých pánù Pólù to opìt je území sudetské. Aféra z hlavního èasu Televizních novin o¾ivující staré historické reminiscence sice hned po odvysílání zapadla, ale je mo¾né, ¾e zanechala hoøkou stopu. Vlastnì ta reportá¾ vylákala i mne, abych se do tìch „ïábelských“ Sudet vyjel podívat.


Mé putování do Sudet zas tak namáhavé nebylo. Jistì, na èeském území bych Sudety hledal pøirozenì marnì, proto¾e z rozhodnutí prezidenta Bene¹e bylo vyhlá¹kou platnou ode dne 22.kvìtna 1945 pou¾ívání názvu Sudety a v¹ech „jeho odvozenin a podobných výrazù, obvyklých v dobì okupace“ prohlá¹eno za nepøípustné a namísto tohoto termínu naøízeno pou¾ívat názvu ”pohranièní území”. Ale Poláci pou¾ívají název Sudety bì¾nì. Ono se to dá ostatnì pochopit. Pro nì je to název toliko historický. Proto¾e oni pøeci jen na rozdíl od nás nemìli na¹eho Konráda Henleina, sude»áky a odpornou Sudetendeutsche Partei vyøvávající po námìstích, zároveò ale legitimizovanou volbami z roku 1935, kdy získala 44 mandátù v poslanecké snìmovnì a 23 mandátù v senátu a jako pátá Hitlerova kolona se pevnì usídlila v na¹em ústavním systému.
Pro Poláky jsou Sudety prostì jen názvem geografickým, dìjepisci poprvé zaznamenaným ji¾ v mapách øeckého kartografa Klaudia Ptolemaia, který název Sudetn Aure pou¾il u¾ ve druhém století na¹eho letopoètu. Pùvodní geografické území se postupnì roz¹íøilo a pozdìji se zaèal název Sudety pou¾ívat na celé území od Kru¹ných hor a¾ po Oderské vrchy, tedy pro podstatnou èást na¹í severní hranice. Objet takové rozsáhlé území by pro mne bylo pøíli¹ èasovì nároèné pro tak krátkou náv¹tìvu. Proto jsem pro svùj výlet do Sudet a pro ochutnání této zemì zvolil jen malou èást hornického kraje rozprostírajícího se kolem mìsta Jelenie Góry a mìsteèka Z³otoryja s vìdomím, ¾e Sudety ani po svém návratu nebudu znát. Ostatnì jak vùbec bláhové by bylo si myslet, ¾e jednou kratièkou náv¹tìvou tomu kraji porozumím.Pøesto se mi chce zvolat, ¾e ten kraj je pøenádherný. Zvolil jsem mo¾ná to nejne¹»astnìj¹í roèní období se snìhovými závìjemi, mrazy deset stupòù pod nulou a hustými snì¾eními, kdy turistický ruch zcela utichá, ale o to více mne asi ten kraj uchvátil. Pravda, je sice chudý a zanedbaný. Pravda, je om¹elý a trpící nedostatkem penìz, proto¾e tradièní hornièina ho dnes u¾ ne¾iví. Ale zase jsem tam potkal nádherné lidi. Lidi zemité, v pravém slova smyslu venkovské, s otevøeným srdcem. A lidi, kteøí mi rozumìli a kteøí mne opravdu vítali. Bláznivým prùjezdem zapomenuté cesty se mi podaøilo v snìhových jazycích utopit auto. Celá vesnice ho táhla traktorem po poli a celá vesnice i s Venkovským uèitelem se mnou jeho záchranu zapíjela vodkou. Nelze zapomenout na ty jejich kopeèky vlnící se a¾ k obzoru, ty mírné táhlé kopce na¹ím oèím tak velmi dùvìrné. Nelze ne¾ vzpomínat na stavení tak pøipomínající domky na¹ich dìdù, kamenný dùm otce mého otce oblo¾ený døevem a vonící èlovìèinou.Je to krásný kraj. Pro nás blízký a pro nás milostivý. Zapomeòte na „Sudety“ a vejdìte do polských Sudet. Pøijeïte s jarem, proto¾e v ten èas se vám ten kraj otevøe i ze sedla va¹eho velocipédu. A zkoumat ten bohem poznamenaný kraj ze høbetu kola je radostí.


Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta